Integritetspolicy

Denna policy kan uppdateras. Den ändrades senast 2021-01-28

Personuppgifter på webbsidan - cookies

Denna webbplats använder cookies. Du kan ställa in din webbläsare hur du vill acceptera cookies. Vi använder cookies för spara dina inställningar för framtida besök. Analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda besökare.

Ändamålet med behandlingen: Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.
Personuppgifter: webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg).
Rättslig grund för behandlingen: Berättigat intresse
Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Allmänt

För oss på Flygarns parkering är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Vi skyddar information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner. Här beskriver vi hur och varför vi sparar dina uppgifter.

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhe
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
  • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
  • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur Flygarns parkering behandlar dina personuppgifter. Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Flygarns parkering är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud
Snickerima Fastigheter AB
Hangarvägen 1
392 41 Kalmar
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Flygarns parkering samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår webbsida, när du använder våra parkeringar, skickar in abonnemangsavtal eller när du kontaktar oss.

Ändamålet med behandlingen: Vi samlar in de uppgifter som behövs för att stödja våra processer eller lämna synpunkter.
Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, ort och personnummer.
Rättslig grund för behandlingen: Avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse
Lagringstid: Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Om du parkerar bilen hos oss

Säkerhetskamera finns på parkeringsplatsen och registrerar bilens reg-nummer.

Ändamålet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla en parkering.
Personuppgifter vi kan komma att samla in från dig: Fordonets registreringsnummer och betalkortsinformation.
Rättslig grund för behandlingen: Avtal, samtycke
Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Flygarns parkering använder och behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster. I de fall vi använder oss av externa leverantörer kommer vi att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal som beskriver att dina personuppgifter ska behandlas enligt våra instruktioner.

Flygarns parkering kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldigt att lämna information till myndigheter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Frågor och klagomål

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Flygarns parkering dataskyddsombud, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.